جنون گاوی يا امنيت شغلی؟   

خانم هاشم آقا در مراسم سمنو پزان به مامانم : 

پشت پرده ی خيلی از زنهای طلاق گرفته ی درمانده- مردی است که مسووليت حرفهاش رو نپذيرفته و حالا تو زده!

ولفگانگ برشرت در کتاب سيمای زنی در ميان جمع از زبان زن شوهرداری که شايعه است با مردانی هم معاشرت پنهانی دارد:

درست است که حرفهای خوبی پشت سرم نمی گويند ولی به خدا سوگند که هيچگاه احساس خودفروشی نکرده ام جز در مواقعی که با شوهرم خوابيده ام.

سوگل -عروس خاله ی مامانم -که ۱۲ سال بر سر الاکلنگ ماندن و رفتن نشسته است:

با در نظر گرفتن موارد بالا ادامه دادن به خودفروشی امن ترين شغل است.

 

* يکی از شنيدنی ترين قسمتهای سخنرانی يک سخنران در کنفرانس امنيت شغلی  - ليختنشتاين ۲۰۰۴

 

لینک
   جواد جان هتلو بيا!   

چند نکته هست که دلم می خواد به با خانمانها و بی خانمانهای بازنبيل و بی زنبيل توصيه کنم :

اول اين که لباساتونو با وايتکس نشورين رنگشون می پره يعنی چی ؟

يعنی بر اساس يک ترانه ی رپ قديمی " تو که صبح ميری ظهر می ری شب ميای   سرلاک بده بچه ات بخوره!" يعنی چی؟

يعنی توکه سوتی پدرانه می دی ومجبوری به دوست دخترت ( morning aftetr pills )دو تا باهم کنتراسپتيو   HD ( دوز بالا)  به جای دو تا ال دی ( دوز پايين) بدی، بايد صابون اينو هم به تنت بمالی که طرف حالش بد بشه و بالا بياره و تو ببريش بيمارستان و کلی هول کنی و  تازه متهم به دست و پا چلفتگی هم بشی! يعنی چی؟

يعنی معلومه که بهت می گن خل  وقتی ميون اين همه جونور نانازی آرزو داری يه روز به جای موشای توی فاضلاب باشی و دختر سوسولا رو بترسونی يعنی چی؟

يعنی اين که من از همين جا به ع . ق ( مثل ا. گ ی فروغ فرخزاد که ارواح عمه اش هيشکی هم نفهميد ابراهيم گلستانو می گه!) قول می دم که مهربانتر ضايع کنم ولی مثل هميشه با خودم يکی بی رحم خواهم بود! يعنی چی؟

يعنی يکی اين ف . ک را ( انگليسی ش که آخر بد آموزيه) رو برداره ببره آ . ر يعنی چی ؟

يعنی آسايشگاه روانی..... جواد جان حالا هتلو * بيا!

* هتل کاليفرنيا ، ترانه ی معروف گروه ايگلز

لینک