بالنگ مست یا پوست کلفت مرضیه

اسمش سوء استفاده نیست! پولشو دادن بذار از کلفتی اش استفاده ببرن..... دروغ نگم شماها حسودیتون میشه..... کجاتون اینقدر کلفت و قیمتیه که به درد مربا شدن بخوره؟

 

پوست بالنگی اینها را به پوست پرتقالهای توی سطل آشغال میگفت!

 

***

برداشت مرضیه ای:

من همان بالنگ مستم      که میوه مو میندازن دور واسه پوستم!

 

 

 

لینک