وردنه ی نامرد !

يه آدمی هست ؛ تو بگير من ؛ که می تونه مثل يه خمير ؛ يه سرش يه وقت اونقدر نازک و شفاف بشه مثل خيال بوی سرشير از خونه های کاهگلی سحرهای پنجره يه اتوبوس ؛ يه سر ديگه اش می تونه اونقدر کلفت و کشدار باشه مثل ليچارهای شيشه خرده ای که فرو می پاشه هر کسی رو مثل شوروی سابق ....

ولی تقصير اون آدمه نيست به خدا که توی يه روز می تونه جاجای خميرش اينقدر فرق کنه همه اش تقصير اون وردنه ی لعنتيه !

لینک
       

این متن انگلیسی سخنرانی بانو ناشناس (پوران شاپوری رو نمیگم) هست خطاب به انجمن نسوان کرک و پر ریخته مقیم مرکز:

"Dear ladies ,

once you were supposed to be the big GOALS of the men,....... but in a wink, you turned to the big HOLEُS".....

لینک
   !!!   

من اما در مردان چيزی نمی يابم

اگر مخدوش گردد وزن اين مصراع!

و يا حتا بلرزاند تن شاملوی! را در گور

من اما در مردان چيزی نمی يابم!

 

 

* دستخطی تازه کشف شده از فروغ خاتون کنيز حاج باقر-باغبان فتحعلی شاه- اولين فمينيست ايرانی

لینک