موضوع سخنرانی: اعلام برائت از خوش تیپ آزاری به همراهی ارکستر مل‍ی و دکلمه ژاله ص   

سخنران شاعر: بانو پچملبا تهی جان(تخلص: کف)
خنده ی طاعون آورت، جان به تنم چی چیز کند
تا به عسل شرر کنی تا ز کدو حذر کند
ای نفس ات زیلیم زبان، بر کمرم شده روان
کز فنر شبستری زاغه ی تازه چوب کند
روح شهنشهان کُش ات، به موش مرده خو کند
به این همه برابری، نامتساوی سر کند
ساده ی ساده چاکری، صحنه نواز چادری
وز سر نای من مری، معده ی خرزهره کند
بیش کز این پیش رود، زبان خور ملس شوی
زاج شوی جَوز شود به راحتی جیز کند
سیسیل نرفته تر شدی ، صادق خون جگر شدی
طنطنه تن طنطنه تن ، میلوَ تن وطن کند
آب نبات کاملی از کارامل گذر کنی
حق بود عرره* گل کند به مانلی نظر کند


* در زمان شیرین عسل بازی کشور تی مور شرقی با حق وتوی ایالات متحده امریکا این بیت به این صورت بود: حق بود ار وتو کند.....

لینک
   باژگونه راپور   
این یک راپور از اعمال ساختمانی که توسط مجریان افغان آن گسیل شده می باشد: (و این باژگونه بخت؛ فارسی من است زین پس،)
(بخش برق رسانی که در برگرداندن کلمات واقعن عرق ریزان روح انجام گرفته):
ساکت نورمال 20 آمپیر
ساکت واترپروف بایلر 25 آمپیر
ساکت واترپروف ایرکندیشن
کیبل فکساول (fixable)
(و حالا بخش ساختمانی که اصل جنس و آخر حرفه ای می باشد):
کندنکاری در زمین قسم سوم
کانکریت سیخدار سلب ها با مخلوط
خشت کاری از خشت پخته با مخلوط مصاله
کانکریت بدون سیخ فرش و رمپ
کانکریت بدون سیخ بالای زرند
انداختن سرطاق از چوب گول
انداختن بوریا بالای تخته فرش
انداختن غوره گل و خشکی
ساختن و نصب ناوه خسی
رنگ مالی آبی داخلی
نصب جالی مگس
پرکاری فرش و رمپ توسط جغل دریایی
لینک