کجا بوده ام تا حالا؟   
- چه موهای قشنگی داری؟
- چاييت سرد شد.
- چی می زنی به موهات که مثل ابريشم می مونه! چه خوش بو!
- با قند می خوری؟
- هميشه موهای بلند رو دوست داشتم
- چرا ديگه پيانو نميزنی؟
- هيچوقت رنگ نکن موهاتو. چقدر جوان و شادابند
- چرا معلمت بعد از ۱۰ سال بهت گفت انگشتات اصلا به درد پيانو نمی خوره؟
- مو هات رو کوتاه نکن
- راست گفته انگشتات چاق و خپلند
- رنگ موهات با چشمات يکی اند.
- از اول يکی بهت نگفت با اين انگشتها نرو پيانو بزن.
- مو هات رو هيچ وقت نزن پشت گوشت.
- بايد می رفتی درام يا يه چيزی ميزدی که انگشت بلند نخواد.
- موهات رو بريز رو گوشات که بپوشوندشون
- چرا مگه موهام ببخشيد يعنی گوشام چه عيبی دارن؟
- ببينم با تو ام. گوشام زشتن؟
- چرا هيچی نمی گی؟.............ديگه موهام قشنگ نيست؟
- ببين گوشام......ببين موهام .........هی صبر کن با تو ام!
لینک