بر مزار ليدی مارگريتا   
سخنرانی ليدی مارگريتا( اسم قبل از مهاجرت :ليلا مارگيران) در سالروز بزرگداشت يک بانوی عاشق :
ـ هيچگاه از شنيدن اعترافات عشقي دو نفر ناراحت نشويد. حتی اگر يکی از آن دو نفر مادرتان باشد و ديگری مرد همسايه.
اين را به طور کلی می گويم نه اين که فکر کنيد من يک مادر هستم و عاشق مرد همسايه.
حالا اصلا گيرم که من يک مادر و عاشق مرد همسايه.

۲۵ سال بعد بر مزار ليدی مارگريتا
من فروغ کشاورز هستم و عاشق......
البته هيچ وقت هيچ کدام از شخصيت های من به خصوص اين زنيکه احمق وجود خارجي نداشته اند.
لینک