که من هی از خانومی کم شم ...   

ابری که می شه عین همون روز ميای لب این پنجره می شینی که من برات شعر بخونم نانازی نی نی  مال منی اینجا می شینی می افتی پایین    لوس نبودم ولی با تو لوس می شدم که حالا اینجا هیشکی نباشه بشینه   هوا هم ابری   رطوبت    رنگ عصر   سرمه ای    راه بیفته  بیاد کنار گوش آدم و با این که سرد و خیسه ولی گرمت کنه   می گفتی بارون که باشه آدم گریه هاشو   هاشو   پاشو    بلند شو بینم  گریه واسه چی؟ که بندازی تقصیر بارون؟  بگی اون بود که صورتمو خیس کرد    بخند تا چشات مهربون شه   منو بگو که چه مهربون شده بودم!   خشتک تو می کشم رو سرت انگار من نبودم که بلن بلن اینا رو به پسرای فوتبال تو کوچه می گفتم!     باور میکردی این من بودم که مهربون شده بودم؟    لوس لوسی حرف می زدم مثل دختر یه دونه ی آقای مشایخ    یخ    یخ کنی یخمک     اگه برادرم بود اینو می گفت! ضایع کردن شغلش بود!       با مهربونی تو نمی دونستم چه جور تا کنم   نم    نم   حالا بارونه شروع کر ده   ده   ده   یه ترانه می گفت " واسه ده تنگه دلم"   من با تو تنها  توی یه ده     یه عالمه درخت   همه اش هم خیس    عین همین بارونه   که داغم می کنه از سردی    تو هم که دیگه  نیستی   لب این پنجره بشینی   من صورتمو بچسبونم به صورتت  بعد تو بلن شی بی هوا    وا   وا؟  عکس مو میندازی؟ با این قیافه؟ بذار اقلن موهامو تو آینه نیگا کنم      تو گفتی من بگم خوبی یعنی خو بی     بی  بی تو حالا بارون هم میاد و لابد دختر لوس یه دونه ی آقای مشایخ با نامزدش میرن تو بارون می گردن و حالا من....

-  خانم خیاط زنگ زده میگه جلو شلوارت پیلی بذارم؟

چشات که وا باشه زندگی هست    سلام     سلام    جواب   اهل خونه رو میدی   در را باز میکنی   ماشین می رونی   روز هی هل ات می ده و مجبوری تمو مش کنی   مش کنی  مش کنی   مش می کنی   ماتیک هم می زنی   جشن تولد میری  می رقصی    چشات که باز باشه  لبخند می زنی به مردم   چراغ ها سبز و قرمز و زرد می شن   می ری  یا ترمز میکنی یا مردد می شی    امان از شب   هس آری شب که چشا رو می بندی   تو سرت همه چی ورم میکنه    اتاقت می شه اندازه ی قفس اون ویتنامیه بدبخت  که اون تو چپونده بودنش    چند سال؟    من چندسال؟   نمی دونم    چند وقت بود که می دیدمت؟    شبا هزار سال می شد که ندیده بو دمت  دمت  دمت گرم     خانوم که اینجوری حرف نمی زنه    زنه؟   کی زنه؟   من؟    وقتی تو نباشی   من زن هم نیستم......

- خانم خیاطه!   دوباره زنگ زده می گه دور آستین تو چین بدم؟

چرا هر چی پنجره رو وا می کنم صدات نمی ره بیرون؟    همه اش می گی زن و موی کوتاه و این قیافه ی تخس پسرونه    رونه   اونه؟      اونه؟     اونه   خودش بود    موهای اون از من بلن تر بود   خب اگه چند وقت دیگه صبر کرده بودی موهای منم بلن می شد    حالا فهمیدی چرا هی موهامو کوتاه میکنم    بس که هی میان و هی برام نمی مونن   نمی مونی    مونی   مونی    حالا کیو به این اسم صدا می کنی؟    خفه که می شم بس که هی میان و نمی مونن و هی می رن می رم موهامو کوتاه می کنم  بس که خوب تر نمی شم     زندگی که می خوام از پنجره بیاد تو میرم لباس نو می خرم    خوب تر که باز نمی شم چند دست لباس می دم خیاط بدوزه برام که زندگی یواش یواش ساسون ساسون درز درز پیلی پیلی  بیاد تو از پنجره     که هی هری نیاد شری بره    دوباره همه چی تو سرم باد کنه   خشتک خشتک حالا فهمیدی چرا به پسرای فوتبال کوچه می گم ؟  چی گیرم اومد از موی بلند و از خانومی  کم ات نکنه الهی  که گدا ی محل به ام بگه؟    

_ خانم خیاط گفت جواب ندادی  پیلی گذاشتم جلو شلوارت     چین هم دادم دور آستینات.   

  

 

لینک