اما تو هم که هم...   

گيريم ما دل خفه... اما تو هم که قد يه سنگ قبر هم نشدی که ما دل خفه گی هامون رو بياريم سرت ... شرط می بندم اگه می ذاشتی  هِق ای بزنيم - بعدش تلاوت ملايی بودو حلاوت خرمايی و ما شرمنده ی نجابت ساکت تو... اما تو هم که قد يه سنگ قبر هم نشدی واسه ما...

لینک