بعد از پاپ   

مگر همه اش چقدر گذشته از آن روز بارانی که سرخوش دويدی زيرچترمن و گفتی"آقا هم بارانی نمی خواهيد؟" شش ماه! چقدر می گذرد از مرگ پاپ که قهقه سردادی که ای وای مگر می شود زنت پاپ ژان پل دوم را نشناسد؟ سه ماه . حالا که زنم همه چيز را فهميده و گذاشته رفته می گويی "بايد رفت پی کسی که زندگی را با امعاء و احشايش می خورد و بنديکت و ژان پل که هيچ ، بروس لی را هم نمی شناسد". 

لینک