راديو ادبيات عامه...بفرماييد!   

شنوندگان عزيز جواب ضرب المثل های هفته ی پيش را خدمتتون اعلام می کنم:

يکی می مرد ز درد بی نوايی - يکی می گفت خاله زردک می خواهی؟ اين به اين معناست که مثلن من می گم دارم دوا درمون می کنم که از اخته گی در بيام اون وقت تو می گی با همه بعععله با ما نع؟....

اون يکی ضرب المثل هم که من عاشق شم و مورد استفاده ی رانندگان عزيز کاميونه می گه که: شب که شد نترس از تاريکی- دولا که شدی نترس از کلفت و باريکی... يعنی وقتی می دونی گهی که خوردی چه عواقبی داره ديگه فکرشو نکن....

خداحافظ شنوندگان عزيز تا هفته ی بعد.

لینک