بس که قشنگم   

حرف ميزنی مگه نه اين که بايد خودت اقلن قبول داشته باشی اش..... حرف می زنی مگه نه اين که بايد لا اقل کندش يه ربع بتونی پشت خودت واسی....قربون شکل و شمايل ات برم... شرم عروس ما هم از بی چادريه هم تا می خواد برقصه زمين دهن وا می کنه هم بس که قشنگ بود آبله مرغون هم گرفته هم مادر شوور دشمنشه.....! عروس ما يادش رفته تلويزيون ها اين روزا ۲۴ ساعته ان..... عروس ما عروس قديميه ۲ ساعت برنامه داره بعد يه بوق دلخراش و بعدش برفکه....!

لینک