نظم   

ـ تو دوباره زنی شاد و سرحال و منظم خواهی شد.

يکشنبه گذشت همچنان که دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه... همه مثل هم... شانزده روز ديگر مانده است تا يک بسته ی ۲۱ دانه ايِ کنتراسپتيو تمام شود.

صدای دکتر است که می گويد:

تو دوباره زنی شاد و سرحال و منظم خواهی شد!

لینک