کشمش و کلم و کرفس و قارچ و کلم پيچ کوچيک و زيتون درشت سياه و کالباس و راستش می دونی اين روزا همه چی رو بايد بنويسم تا يادم نره... خودم رو هم مدام ياد خودم می ندازم تا يادم نره...ولی اگه بتونی بهم کمک کنی ممنون می شم... يعنی اگه گاف ات رو قبول کنی ممنون می شم...همه چی يادمه... اقلن راجب تو همه چی يادمه... پرتقال... گاز پوست پرتقال بو می کردی می گفتی ضد استرسه... اون روز بهت گفتم نظرت راجب گاز کوکا کولا چيه( تبليغ کوکا کولا رو نکردم... اون رو نانسی عجرم می کنه..) آره گفتم نظرت چيه وقتی گازش دون دون دور دک و دهن و دماغ آدم می شينه( مخصوصن قوطی یاش) گفتی از طبيعت نيست گازش و نووووچه.... اون نووووچه رو که گفتی يه جوری گفتی که دل ام خواست ماچ ات کنم.... من از همون موقع تا حالا پرتقال که می خورم گازشو بو می کنم تا تازه بشم...تا اينجاش درست ولی باهات موافق نيستم که هر گاز طبيعی ای ضد استرسه... تو تا حالا ( اين حالا را که خواستم تایپ کنم اولش شد حمالا بس که هول ام) تو تا حالا توی مسجدسليمان يا هيچ کدوم از مناطق نفتخيز نبودی... بودی؟... بوی گاز طبيعی مسموم ات می کنه... استرس که هيچ سرطانزاست...همه ی حرفام رو يادم می ياد بهت زدم... يعنی هرچی دلم خواست بهت گفتم(بارِت کردم).... ولی اين مونده سر دلم...که هر گاز طبيعی ای واسه استرس خوب نيست... که اون روز تو پوزم زدی گفتی نه خير کوکا نمی شه چون طبيعی نيست.... يعنی گاز کوکا کولا بعضِ گاز های منتشره در هوای مسجد سليمان هم نيست؟!!! زير بار اين گاف نمی ری می دونم....ولی قبول کن گاف دادی... قبول داری؟...می خوای گير بدی و دس بذاری روی اين منتشره که از جنس بقيه ی حرفام نيس و لحن گزارشی- اخباری شد... ولی خودم جلوتر از تو بولد ش کردم که نخوای فرتی مچ ام رو بگيری... حال کردی؟...گاااااااااااااف دادی ... قبول داری؟

لینک