مرثيه ای برای ايگناسيو سانچز مخياس   

برو ايگناسيو....

هيابانگ شورانگيزْ تنها گوزهای مکرر خری است .

بتمرگ...گه نخور...سَقَط شو....

من که بميرم، به تخم ام که دريا نيز می ميرد.

 

لینک