ماری منو نمی خواد يا خليج فارس ايران   
همه مصيبتهای دنيا رو من در همين يک بيت خلاصه می کنم که: من دلم ماری رو می خواد ماری منو نمی خواد...........حالا با من دم بگيريد: من دلم ماری رو مي خواد ماری منو نمی خواد...... چشم آبيها پشت درند........ ماری منو نمی خواد........ خليج فارس ايران........ ماری منو نمی خواد........... محل دفن ريگان؟(مگه هنوز نيکسون نيست؟)........آخ ماری منو نمی خواد....... چشم آبیها نزدیک می شن........ هنوز ماری منو نمی خواد
( تقديم به روح پر فتوح بهرام قندچی که قر ريزه های عربی اش تو شکوفه نو حرف نداشت)
لینک