نظم آموزید و هدف را مند شوید!   
بد نمی گذره...من برنامه ریزی دقیقی برای زندگی ام دارم....خیلی هم خشک و خالی نیست .....سرگرمی های زیادی دارم...درواقع هنر من اینه که برای خودم سرگرمی های زیادی درست کنم که زندگی بگذره و گاهی خوبش هم بگذره....خب ده سال اول زندگی ام- یه چیزو با یه چیز دیگه اشتباه می گرفتم.... ده سال دوم خیلی چیزا رو با خیلی چیزا اشتباه می گرفتم...ده ساله ی سوم همه چیزو با همه چیز اشتباه می گرفتم...و حالا وارد دهه ی چارم شدم دارم حساب می کنم که جای اون چیزی رو که با اون یکی اشتباه می گرفتم عوض کنم ببینم درست می شه یا نه......توی دهه ی پنجم می تونم جای خیلی چیزا رو که با خیلی چیزا اشتباه می گرفتم عوض کنم ببینم درست می شن یا نه... و توی دهه ی شیشم جای همه چیزایی رو که با همه چیز اشتباه می گرفتم عوض کنم.... خب می بینید که من برای تا آخر عمرم هدف دارم.
لینک