سوفسطايی   

این جانب دباغ بن مستور بن لم یفرح (از آنجا که نسبم به مردی چرم ساز در بلخ می رسد این نام را گزیده ام. چرم ساز مذکور از همان پوستی چرم می سازد که  از قصابان بی منت تان می کند) با شماره کلاسه ۹۸۷/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ از طریق روزنامه های کثیرالانتشار طی چهار نوبت اعلام می دارم که چه با می ناب و چه بی می ناب زیستن نتوانم.

لینک