از پشم غم ات دل شيدا شيکست !   

هی اومدم بگم ....هی نگفتم...هی اومدم بنويسم....هی خط زدم.....برو ننه ....برو الهی که از  جای جايِ پشم و پيلی هات، لاله و ريحانه درآيد... که اگر هم ريخت... يه چار نفر حال شو ببرن!

لینک