چرا نوام چامسکی به داد گل زر کوچصفهانی نمی رسد؟   

 

مانده گی؟...ترشیده گی؟....درمانده گی؟...در چه مانده گی؟....بو گرفته گی؟...بوی حنا گرفته گی؟....بوی نا گرفته گی ؟....یک زمانی از خود جلو زده گی؟...حالا دستت به خودت نرسیده گی؟....سر رفته گی؟....چه آبی بر تن این  فاضل در حمام ریخته گی و حالا سر از چه فاضلابی در آورده گی؟....بد، آدم ايمان های بزرگ نبوده گی و زود بريده گی؟....( حتا با خودتراشهای سه تيغه ی ژيلت؟im your venus...im your fire...your desire)

 

*اگه نوام چامسکی به همون زبان شناسی اش می چسبید و سیاست و نظریه پردازی رو ول کرده بود می فهمید این بدبخت(گل زر کوچصفهانی – نودهک جنب کارخانه ی آرد) داره کجا میره...

لینک