آيه ی يکی مونده به آخر از سوره ی خرزهره باب جرجيس!   

يا ايها المومنين و يا ايتها المومنات....لا اشدا التتسال الطرف المقابلا عندالوقت ترديد اليِکم....يعنی ای زنان و مردانی که فکر می کنيد به کسی يک نموره نيمچه ايمانی آورده ايد، وقتی که خودتان دچار ترديد شده ايد طرف بدبخت مقابلتان را به سيخ سوال نکشيد!

لینک