پماد ضد حشره قبل از تور کويری يا چرا بزغاله از عقرب حرفی نزده است...   

- چن وقته يه حرف عاشقانه ی درست و حسابی بهم نزدی...

- عوض اش همين ديشب وقتی خواب بودی همه ی پشه های اتاقتو کشتم!

- آخخخ لعنت به تو! همين ديشب که پماد ضدحشره به تنم ماليده بودم و می خواستم امتحان کنم ببينم خوب کار می کنه يا نه؟ پشه ها رو فراری می ده يا نه؟

- چرا من برای خوشحال کردن تو دقيقا بايد همون کاری رو می کردم که تو در نظر داشتی؟... چرا نبايد فکر کنی که بهرحال من برای خوشحال کردن تو اون کارو کردم؟

- تو چرا از من نپرسيدی که چی خوشحالم می کنه؟... چرا از من نپرسيدی که آيا من می خواستم پشه های اتاقم بميرن يا زنده و سرحال باشن؟

- خب چون معمولن پشه ها موجود آزار دهنده ای هستن و معمولن آدما خوشحال می شن اگه اتاقشون از شر اونا راحت بشه...

- صد دفه گفتم هر کاری هر کسی رو خوشحال کنه ممکنه منو خوشحال نکنه و کاری که هيچ خری رو خوشحال نمی کنه ممکنه....از معمولن با من حرف نزن ديگه...معمولن...معمولی....

- همه ی زندگيت زور زدی که کسی بهت نگه معمولی...ولی تو فقط يه آدم معمولی هسته که دوست داره حرفای خوشگل بشنوه...

- بس کن

- می تونستم سر جام بشينم که پشه ها تيکه تيکه ت کنن...

- ديگه نمی خوام بشنوم...

- حرفای عاشقانه رو با چنگک نمی تونی بيرون بکشي... آدم غير معمولی!  انتظار داری آدما زندگی شون رو تعطيل کنن بشينن تو رو پيشگويی کنن...فکر می کنی نمی دونم به خاطر اون تور کويری امتحان پماد ضد حشره کردی؟

- خفه می شی يا نه؟

- وقتی می گی خفه شو يعنی درست زدم تو خال!... اون تور کويری با اون ليدِرش که صداش مثل بزغاله ی سرماخورده می مونه... تو می خواستی بدونی اگه توی کيسه خواب نباشی بدن برهنه تو پشه ها می خورن يا نه... درست حدس زدم نه؟...با اون ليدر بزغاله... می خواستی...

- هه... تو اگه می دونستی اينو چطوری اون قدر مهربون شدی که پشه های اتاق منو کشتی...

- نمی دونستم... همين الان که گفتی پماد ماليده بودی حدس زدم...

- کافيه... تو هيچی نمی دونی....

- اگه می دونستم  قرار داری باز هم پشه ها رو می کشتم... آخه تو گناه داری!

- کافيه...

- الان هم می رم که به امتحان ضد حشره ات برسی ولی الاغ اونجا پشه نيست که آدمو می زنه اونجا عقرب ممکنه آدمو بکشه.. اينو اون بزغاله بهت نگفته؟...ببين برای اين چند وقته که می رم بايد بگم که تو رو دوست دارم حتا بيشتر از حماقتت... از اعماق قلبم... پانکراس ام...مری و گوش ميانی ام...فک کنم واسه يه هفته ات کافی باشه!

 

لینک