۱   

* بار الها! يه جوری ما رو دنده رو دنده بستی که کسی ديگه نتونه وا کنه...اين درسته؟

 

لینک