۲   

* بابا خب بعضی وقتا زندگی بالا پايين داره... آدم يه روز شانس مياره...يه روز بد شانسی مياره ... بز مياره...همين همساده ی ما بيچاره پارسال خيلی بز آورد ولی امسال همه شونو با قيمت خيلی خوب فروخت پولدارشد.

لینک