نفرين بر مارکونی!   
کلمات بعضی وقتا سرنوست سازن
کلمات بعضی وقتا کاملا اتفاقی انتخاب می شن
بعضی وقتا بلد نيستيم چيزی رو که تومون ميگذره بگيم
حالا فکر کنين کلمات رو هم اتفاقی انتخاب کنيم
مثلا گوينده راديو ميگه "شايد" فردا بارون بيايد
و تو که پشت خط تلفن مکث کردی و دنبال کلمه ميگردی می گی : اووم خب "شايد"!
و طرف پشت خط دلگير می شه می گه : شايد؟ و تو دوباره دستپاچه می شی و ميگی بابا تو چرا مرا "مضمحل" می کنی؟ ........... درست همان آنی که راديو ميگويد : عدم بازپرداخت اين وام از سوی اين کشور افريقايی ، آن را رو به "اضمحلال" برد.
ديگه همه چی خراب شده. طرف دلگير تو هم مغرور که بگی بابا من يه گهی خوردم..... نفرين بر راديو ........نفرين بر آقای مارکونی با اون اسمش!
لینک