من الجنّة و االناس   

خالی شده ام سبک شده ام شفا یافته ام.... ایکس رِی حتا نشان نمی دهد که توی من چه بوده است شاید روزی حتا...خالی شدن خوب هم هست... صدای تپش قلب ات نمی آید کوب کوب... الذی یُوَسوِسُ فی صدورالنّاس نمی آید هی گیز گیز توی مغزت و برود...سبک شده ام و حالا دیگر آن عرب می تواند مرا بیندازد آنجا که قبلن نی می انداخت... کاشکی آن عرب در پرتاب نی مقامی هم آورده بوده باشد .

لینک