تور کوير نمک يا دسری برای آنها که از دسرهای شيرين خسته شده اند -salt dessert   

دردانه خاتونی در خونه داريم که سنس آو هيومری داره مثال زدنی... نمی دونم هم به کی رفته.... می گم صبحونه چی خوردی می گه کره مربا با (فرانسيس) نون کوپولا!...يا جار می زنه الميرا جان... الناز جان... التون جان...مادر بياين ناهار يخ کرد....يا می گه حراج بزرگ فصل به علت تغيير ناگهانی شورت...يه روز هم از سر کلاس فيزيک برگشته می گه فروغ اين ميله ی پلاستيکی هم خيلی بی جنبه است ها... می گم چرا... می گه آخه با مالش باردار می شه...

لینک