چه نازه جنازه ....

.

.

.

اندوه اندود...

.

.

.

 

غرولندِ هندل (س) آلوادور آلنده...

.

.

.

جار ِ بیجار...

.

.

.

هی ی ی ی ی س... س ی ی َ ی ی  ه(شد روزگارم!)

.

.

.

حکم دل کم ِه؟ گِش ش (بابام سَن دَه!) نیز  زیاد ه؟

.

.

.

چند میلی تزریق از سوزن تیز تا عاقلی من آقای دکتر؟

 

 

لینک