به خر گفتند فردا روز عید است گفت به من چه...

لینک