شما هم به خدا بنویسید یا شما از برای خدا ننویس!   

بار الها! حول حالنا الی احسن الحال و الحول را سالی گفتیم و به آن متاع زربفت مبارکتان نگرفتید... یقین کردیم بسیار جنرال عرض کرده ایم... جنابعالی هم که سرتان شلوغ... خب حق داشتید... امسال با جزییات عرض می کنیم که ای باریتعالی دمی مورانه استدعا می کنیم که اشتان کوچری عنایت فرمایید.

خ. خاتون- ۵۶ ساله از تهران(از کتاب نامه هایی به خدا برای شب عید)

لینک