سندرم حاد نجواگريز شبانه   

خانم همسایه ی عزیز

بارها یکی از همسایه ها که از مهمان بیمار و در حال استراحتی نگه داری می کند به شما، به دلیل گوش کردن موزیک های جگرخراش با صدای بالا در ساعات نیمه شبانه و گرومب گرومب رقص وقت و بی وقت تان اعتراض کرده بود، این بار خواستم به شما تذکر بدهم که تنها سر و صدای شما موجب وخامت بیماری همسایگان نمی شود، بلکه همسایه ی بیچاره ای هست که بیماری اش بیشتر با نجوا های شما عود می کند. مثلن آن شب که کنار پنجره ی باز خیلی به خیال خودتان آهسته به دوست پسرتان گفتید "هی دستتو از تو شورتم بیار بیرون".

با تشکر- مدیر ساختمان

لینک