سهميه ی بنزين راننده ی شهرک -ظفر و برعکس تا خون به مغز...   

استارت/ ماشین نیم خورده ضربه از پار و پیرار / پانل ضبط- نا امنی-خرده شیشه- دزد- ایران این جوری- حالا اگر آنجا بود چه بیمه( با لهجه ی طَبَق طَبَق )/ صندلی -تقصیر آدم قد بلند- صندلی درازکش-حالا راست-دکتر زانو- زاویه ی باز- هرچه ناقائم بهتر/ موزیک – شو ماست گو آن- جواد-شو ماست نات گو آن پس/ آقای همت؟ آقای چمران؟ کدام بهتر؟ هرکدام نزدیک تر/من – آینه- ای دل دیگه بال و پر نداری- نکنه داری و خبر نداری/  I am Khodad sal years youngخانم شماره ی من را- تو اولاد منی- راه بندان بسته/ پیکان سبز-خط تحریر قرمز- به یاد پدرم- اوگی پسرم/ چه کسی یاد این کارتون - حالا به چه زبانی با نسل شما- راه بندان باز/ ساعت عجول- رییس گدا بد ادا- ما B.O.T می خواهیم- Invest  از شما- خوبی از خودتان- ما فقط  Cash   /ظفر-بیمارستان کودکان- علی اصغر من الا تاج سر من- شیمی درمانی- من ریش ریش- یا شاهچراغ- بوی جوراب و حلوا/ ترمز- کلید آبی-  کاش مرده باشد مردک- من خلوت/ ...

لینک