گئورگه ۲   

گئورگه ... ادامه ی این داستان را در حالی برایت می گویم که از سفری دراز آمده ام و شب ام روز و روزم شب شده است. گئورگه... ما شاعرانی داریم که وقتی می خواهند بگویند حال شان خیلی گرفته است می گویند شب ام چون روز و روزم چون شب شده است. یا می گویند درازی شب از بیمار واپرس... قشنگ نیست؟ شب و روزم عوض شده ولی غمگین نیستم. می توانم غذا درست کنم و مهمان ات کنم. نه یک کف دست غذای مانده ی توی مرکز خريدهاشان که کلی پول اش می شود... گئورگه ... تازه گی ها به چشم ام آشناتر می آيی...تو مال رنگ عنابی کتاب خانه های انگلیسی که نیستی نه؟... حیف شد... مملکت خارجی از نظر من کتابخانه های عنابی و باغ و گلف و چمن و باتلرِ حاضر به خدمت است و من هم دختر لوسِ مو منگوله ای دامن چین دار... یا نه.... جدیدترش این که مطالعه و تحقیق و احترام و کنفرانس و سفرهای فراوان و تازه آن قدری از دهن ات زیادی بیاید که کمک خیریه کنی با بوی تارت میوه ای. گئورگه؟... تو من را چه طور دوست داری؟... به خدا خجالت می کشیدم بپرسم چون عمری بود که می گفتم به کسی چه مربوط که من چه طور باشم خوب است و من همین ام که هستم. گئورگه ... منت سرت نمی گذارم ولی من خودم درست ات کردم. مدرن و پایه فلزی دوست ات ندارم. توهین نباشد. نگفتم مبلی که خدایی نکرده. ... ببین این حقارت را گئورگه... معذرت خواهی را دیدی؟... چه فوری ترسیدم از دست ات بدهم؟

تو از این درهای چرخان می آیی بیرون. توی پیاده روی خیابانی ایستاده ام که جمعیتی از یک سینمای تازه تعطیل شده این جا و آن جای اش ولو هستند. دخترها با کمی تفاوت همه شکل هم هستند. آن ها دانشجو- مو بلند – قهوه ای یا بلوند با شلوار جین یا کتان یا دامن های اسپرت. تو یک راست می آیی سمت من. خیلی باعث تعجب ام شده ولی تو می دانی که من با همه ی آن ها فرق دارم. توی ذهن من پر از چارخانه های طرح اسکاچ به رنگ های خاکستری و سرخابی و سبزتیره هست و تو که طراح جوراب های زنانه با نقش های متفاوت هستی به خوبی می دانی که ذهن من جان می دهد برای کپی کردن آن همه طرح اسکاچ روی این جوراب ها که طراحان مد می توانند کرور کرور پول ازشان در بیاورند. ولی همه اش پول نیست. تو قدر ذهن خلاق مرا می دانی.

گئورگه... خواب من به هم ریخته است و کسی نمی تواند درست اش کند...مثل مکعب روبیک. ...ولی طرح های درهم و برهمی از شان می توانی بیرون بکشی برای روی جوراب های کابوسی و پول خوبی ازشان دربیاوری فقط مراقب باش که همه شان را برنداری. قرارشراکت اش را می گذاریم ۴۹% -۵۱% ... می خواهی من ۴۹  تو ۵۱ يا تو ۵۱  من ۴۹... فرقی نمی کند... من و تو يک نفريم و آن يک نفر هم من ام...

 

لینک