عمو زنجیر باف   
-عمو زنجیرباف...؟
- بله...
- شما از طرف کمیته ی آزادی زندانیان سازمان ملل به علت یک عمر زنجیربافتن برای ایرانیان ،در دیوان عالی لاهه محاکمه خواهید شد...
- بله...
- نماینده ی ما تمام مدارک و مستندات را برای دادگاه آورده...
- چی چی آورده؟
- نخودچی کیشمیش...من چه می دونم... خودت می یای می فهمی...
- با صدای چی؟
لینک