گاوها آب هويج دوست دارند يا ساموئل بکت را چگونه درک کنيم.   
روانی خودتی........ obssesion خودت داری. فکرهای تکرار شونده خودت داری . وراج هم خودتی. من پرت و پلا و بی ربطم؟ بابا من فقط می گم چی ميشد اگر ما هم اونقدر لطيف می شديم مثل اون دختر خانومای وبلاگ نويس که می نويسند "دلم گرفته... چطور ادما می تونن پرپروانه رو بکنن. چمنو لگد کنن. چشمای گاو رو خمار کنن." .... چرا مثل هما توکلی اين ژست رو دوست ندارم که هرجا بشينم بگم من عاشق ساموئل بکت هستم." هيچ" عظيمه....... "هيچ" با شکوهه..... من می گم آدم از زور گشادی دنبال هيچی نمی ره و بهانه می تراشه و ميگه "هيچ" عظيمه....... "هيچ" هيچی نيست فقط آسونه....... آدمی اين حرف رو می زنه که اول ... دنيا رو پاره کرده باشه( به جای اين سه نقطه ميتونين لوازم منزل، آهن پاره، مس قراضه يا هر چی می خواين بخرين. الحمداله تو اين يه مورد کسی کارتون نداره) همه مکاتب و فلسفه های دنيا رو خورده باشه تا بعد برسه به "هيچ" عظيمه........ ضمنا کی ميدونه چرا آب هويج بستنی فروشا به مغزشون نمی رسه که اول بستنی رو بريزن تو ليوان بعد آب هويج بريزن روش.... نه اول آب هويج بريزن و بعد شالاپی بستنی رو توش..... کی وسواس فکری داره؟ کی وراجه؟ همون آب هويجی رو که گفتم بی عدالتی نيست؟ ترازوی عدالت کله تو دو شقه کنه الهی! منو می خوای ببری دکتر؟
لینک