سرخ اش پر رنگ می شود شعر نکراسوف   
نکراسوف در سال 1917 شعری سروده بود به نام "چه کسی می تواند در روسیه خوش حال و آزاد باشد". این شعر در اول مقاله ی ایلیچ آمده بود.شعر این بود:
هنر تو این چنین رقت انگیز
فقیر و این چنین غم انگیز
ولی سرشار از گنجینه
توانا و سراسر نیرومند
روسیه...مادرِ من!
سال بعد نکراسوف در حالی که در کنار اجاق شکسته و زیر سقف ترک برداشته اش نشسته بود به شعری که روزنامه ی ایزوستیا به اش سفارش داده بود فکر می کرد.با زوزه ی باد سرد زمستان مسکو و کنسرو سرد و مانده ی گوشت این شعر به ذهن او رسید:
هنر تو این چنین رقت انگیز
فقیر و این چنین غم انگیز
ولی سرشار از گنجینه
توانا و سراسر نیرومند
روسیه....مادرِتُ...!
لینک