a song not to be song   
خواننده: و من فردا در را باز خواهم گذاشت...
همسرایان: هاااااااااااااا...........هااااااااااااا
خواننده: و باغچه را آب خواهم داد....
همسرایان: هااااااااااااااا........هاااااااااااا
خواننده: دیروز هرچه بود دیروز بود...
همسرایان: هاااااااااا.....هاااااااااااا....هااااااااااااا
خواننده: و ربطی به امروز ندارد
همسرایان: هاهاهاهاها....هاهاهاهاها (غش غش)
خواننده: و من فردا گل خواهم داد...
همسرایان: شیشکی.... شیشکی (بلند و کشیده)
خواننده: و من به یاد تو خواهم بود...
همسرایان: آلزایمر.....آلزایمر
خواننده: نه جدی می گویم با دیدن یک آگهی در روزنامه به یاد تو خواهم بود...
همسرایان: هاهاها....هاهاهاها
خواننده: قسمت ایزولاسیون و آسفالت....
همسرایان: بی ربط....بی ربط
خواننده:و یادم می آید که چه همه مرا ایزوله می کردی...
همسرایان: خوب ..... خوب.....
خواننده: و دهان مرا آسفالت...
همسرایان: (سکوت)
لینک