باب هفتم-ازنبوغ جرجیس   
یا ایتها المومنات و یا ایهاالمومنین! انتُم اعمل الخطاء الماکول و یاجزُ الاجنبیینَ الواعظین یکتسب الدرسهِ ...والله.... هل واحد شخص قادر ُ بالتکمیل کل الامور؟
ای خانم ها و ای آقایان! شماها خطای خوشمزه اش را بکنید و رها کنید تا غریبه های موعظه گر درس اش را بگیرند. والله.... مگر یک نفر چقدر می تواند همه ی کارها را خودش انجام بدهد؟
لینک