باژگونه راپور   
این یک راپور از اعمال ساختمانی که توسط مجریان افغان آن گسیل شده می باشد: (و این باژگونه بخت؛ فارسی من است زین پس،)
(بخش برق رسانی که در برگرداندن کلمات واقعن عرق ریزان روح انجام گرفته):
ساکت نورمال 20 آمپیر
ساکت واترپروف بایلر 25 آمپیر
ساکت واترپروف ایرکندیشن
کیبل فکساول (fixable)
(و حالا بخش ساختمانی که اصل جنس و آخر حرفه ای می باشد):
کندنکاری در زمین قسم سوم
کانکریت سیخدار سلب ها با مخلوط
خشت کاری از خشت پخته با مخلوط مصاله
کانکریت بدون سیخ فرش و رمپ
کانکریت بدون سیخ بالای زرند
انداختن سرطاق از چوب گول
انداختن بوریا بالای تخته فرش
انداختن غوره گل و خشکی
ساختن و نصب ناوه خسی
رنگ مالی آبی داخلی
نصب جالی مگس
پرکاری فرش و رمپ توسط جغل دریایی
لینک