جواب معمای پلیسی هفته گذشته:

دلیل اول این بود که مقتول یک اس ام اس دریافت کرده بود با مضمون " شاسکول من...بخورم ات" و هیچ کس جز مصیب نمی توانست این عبارات بدیع را برای نامیدن عشق اش از خود در آورد.دلیل دوم این بود که یکی از گل های نرگس روی میز از بقیه سرخم تر شده بود و در جایی گفته شده بود که مصیب دست های اش عرق کرده بود ولی در آخر دیدیم که پلیس با مصیب دست داده بود و نگفته بود که اه دست های ام عرقی شد... حدس زده می شود که مصیب دست اش را با گل نرگس خشک کرده بود و خم اش کرده بود. دلیل بعدی این که مقتول در آخرین لحظه فکر کرده بود که آدم گاهی منظورش از حرفی که می زند همانی نیست که می گوید....آدم گاهی فقط چیزی می گوید که چیزی را که دل اش می خواهد بشنود.... دلیل بعدی این که قاتل دل اش خواسته بود اصلن.

برنده این هفته: سمن گل جُغتایی

لینک