پوش د پاوندِ پدر سگ   

بابا ما چه می دونستیم؟... فک کردیم یارو مث خودمون ساده اس... نگو از ایناست که کلی دنگ و فنگ داره... ما هم کلی تمیز و حساب شده... با تواضع و ادب و احساس و کلی مایه ی برشت گزاری و اینا 2 ساعت حرف زدیم زدیم... نگو تا دکمه پاوند رو نمی زدی ... از اینا #.... یارو انگار نه انگارش...یه کلمه اش رو هم نمی گرفته...

بیایید ساده باشیم... دور هم باشیم

لینک