یک داستان خیلی کوتاه درباره ی کسی که خیلی خوش مزه تر از همه به گه خوردن افتاد   

ناراحت شدی بهت گفتم گلابی؟....مزه تو گفتم.

لینک