جیگرم... یه چیزی هس بش می گن رنجش نمکین از سر غیرت....خوش خوشان هم هس...عین بادکنک می مونه...  یارو بادکنک رو تهدید به مرگِ با بی بادی می کنه...ولی هوای سوراخ هوا رو داره....چون دل اش نمی یاد دیگه... چون یه چیزی هس به اش می گن حیف!

 

مرتبط: دِ ِ ِ ....این که ریشه های من مزه ی تیشه گرفت که...

 

 

لینک