چه کسی از قیر شدن می ترسد؟   

اول اش این جوری شروع می شه که یه روز پا می شی می بینی که از فصل خر شدن ات به وسیله ی حرف های عاشقانه گذشته... بعد خوشحال می شی از این که بزرگ شدی و فصل خر شدن ات گذشته.... یه کم دیگه که فکر کنی می بینی همچین هم جای خوشحالی نداره ...چون به این جای کار برسی یعنی این که فصل ات گذشته...

لینک