دکونژستان گذر کردم کم و بیش   

می گویند خداوند آرزوهای مدل خیاری* آدم را زود برآورده می کند. برای من دو تاش در یک روز برآورده شد ، برآورده شدنی....
همیشه فکر می کردم کشور دوست و برادر پاکستان؛ هیچگاه کسی را به خوش تیپی اقبال لاهوری به خود ندیده است که یکی از همین روزها در مکانی، نقیض این تصور ؛ زارپ بر ملاج ام نشست...یکی از کشور پاکستان با همان قد و قامت کشیده و موهای مواج خرمایی...
دویم این که داشتم فکر می کردم معلوم نیست چی توی این آب ها می ریزند که آدم ِهیز و درست و حسابی دید می نشود که نماینده ی کشور دوست و همسایه- ترکیه- این باور را از چشم ام قلوه کن کرد...

* این نام از یکی از انواع مدل های شینیون به اسم مدل خیاری برگرفته شده است؛ بدین جهت که سهل الوصول ترین مدل است که خانم ها حتا بدون مراجعه به آرایشگاه به طرفه العینی می توانند دست به ارتکاب اش بزنند.

لینک