هیز   

نمی دونم مرد هیز نایاب شده یا نا هیزیابی از اقبال من یا نا هیزبینی از بصیرت من...

لینک