پلایان پرت این پیامبر   

حشره بانانی که در طرح موریانه زدایی قیصریه ی لار موش دوانده اید تا نوبل صلح و محیط زیست ببرید بدانید جزای موذیان مرگ است. ..من خود یکی از شمایان ام....من سر زنبورداری از توابع رامجرد... موریانه می کشم از برای دعای خیر نجارها که عیسا از ایشان بود...
 

لینک