گر بر سر گیر سر نمیری مردی   

مث الان نبود که هنر غولا همین باشه که بشاشن شهر ُ سیل ببره...این مجسمه غول عاشق ر ُ می بینی ...این پدربزرگ ات بود....یه بار که دید موهام جلوی چشمامُ  گرفته دستور داد ۶ تا کانتینر ۶٠ فوتی گیرسر وارد کردن....

لینک