عاشقانه ترین برای سیلویا ی تئودور   

 

مسکو- زمستان 1932
سیلویای من! بی شک دیشب زیباترین شب زندگی مان بود. شاهد بودی که  مسئول سندیکا به شخصه مرا مسئول تهیه گزارش از وضعیت کارگران سوسیال دموکرات در لهستان معرفی کرد. کارگران شورشی انگلیس به ما پیوستند ؛ کمک های مالی از اسپانیا بزودی می رسد و من نکراسوف را در سلسله سخنرانی های اش با عنوان های " معیشت – حزب  - معیشت " و " توده ها – تروتسکی- توده ها" همراهی می کنم. سیلویا ! خودم را خوشبخت ترین می بینم وقتی وزوز رفقای آلمانی را بیخ گوش ام احساس می کنم که همصدا با همدیگر برنامه های بلند مدت نفوذ به پارلمان های اروپایی را مرور می کنیم. تصور می کنم پیروزی نزدیک است و جز این به چیزی نمی اندیشم.
تئودورِ تو

 

لینک