چمبر نپاشون...   

فروغمون ماشالاه حسن خوبی که داره  اینه که همین جوری که زبون می چرخونه و تیزاب می پاشونه و چنار و چمبر می پرونه و ازهمه بدتر کلوم شو سر جاش نمی شونه ( بچه ام مبتلا به malapropism  ه ... از ایگز * یه خورده بهتره) باعث می شه طرف اش اگه حتا قاتل بابای فروغمون هم بوده ؛ احساس جبران خسارت و تسویه شده گی ورِش داره تازه بالابودِش یه چی هم طلبکار شه بره...

* خانم دوسی ازین بهتر نمی تونه تلفظ کنه...

لینک