از رزومه ی کاری یک کاوشگر سنگ آهک   

marital status: negotiable

لینک